لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸٧/۱۱/٢
مقاله تا صفای باغ اساطیر

سلام.

این هم لینک مقاله ای در مورد نقش صنعت تلمیح در اشعار سهراب سپهری که در کیهان فرهنگی منتشر شده.

صفای باغ اساطیر

توضیح اینکه مقاله در پنج صفحه اس. تا فرصت دیگه ...