لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸٢/۱٢/٧
 

اين روزا٬زمان برگزاری کنکوره؛واسه مقطعه کارشناسيه ارشد.اينم يه شعر که بی

مناسب با اين ايام نيست.

 در خيـــالیّ و خواب نيسـت مـرا       يک سـوالـی٬ جواب نيســت مرا
شکـل شکّ گـــزينــه هـا يـی تــو       قدرت انتخـاب ٬ نيســـت مـــرا
الف؛آن معنی ای که در شـرحـت       واژهُ زوديــاب ٬ نيســـت مــرا
ب؛ جــــواب دعــاء هــای منــی      گـر چـه که استجـاب نيسـت مرا
ج؛ شـعــــاع تپـيـــدن مهـــــری       که از آن ٬ بـازتـاب نيسـت مـرا
د؛ تمــــام مــــــوارد بـــــــــالا       نمـره ای جز خراب ٬ نيست مرا
در کتابـی نخوانـدمـت! زاين رو       زير دســـتم ٬ کتاب نيســت مـرا 
گـرچـه تو امتــحـان حسّـاســـی     ليـک ٬ هيچ اضطـراب نيسـت مرا