لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸۳/۱/٢٥
 

اومدم يه غزل به سبک امروزی بگم٬ پوستم کنده شد.آخرشم زياد امروزی نشد.به زبان امروزی شعر گفتن٬ طوری که زبان شعر هم به ابتذال کشيده نشه٬ کار آسونی نيست. الان هنر بعضی از دوستانم که خيلی راحت و امروزی شعر ميگن ٬رو بهتر می فهمم...

بــرای مـن کـه نگــاه تـو نيــــز بی معنيست
ترانه ها و غزلهای ِ...؟!... ِچيز! بی معنيست
بـه من نگو کـه: عزيـزم . کـه: دوستت دارم
که ذرّه ذرّه حروف « ع ز ی ز »بی معنيست
دلــــم بـرای لـب پـــرتـگـــــاه پــر زده است
بـرای بـــال زدن ٬ دور خيــــــز بی معنيست
و حـسّ مبـهــم پــرتـاب هسـت ٬ تــا وقتـی
کـه اعتقــاد بـه يـک رستـخيــز بی معنيست
بــرای خـنـــدهء کـــش دار بـی بـهــانـهء مـن 
زميـن خـوردن ِ بـا کفـش لـيـز ٬ بی معنيست
مـن اشتياق همان جستــجـوی کـودکـی ام
برای ترس من ٬ اين جيــز جيــز بی معنيست.