لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸۳/٦/٢۱
 

 

منم که شکل مسيح ام٬ مرا به دار بکش

ببيــن چـقـدر شبيــه ام٬ مرا به دار بکش

بــرای دار زدن٬ اعـتــراف مـی خواهــی؟

بـه اعتــراف صـريـح ام مـرا بـه دار بکش:

"منم که شهرهء شهرم به عشق ورزيدن"

بـه جــرم کــار قبيــــح ام مرا به دار بکش

مـجــال رقـــص فقـــط روی دار آزاد ست

مـکش به بند ضريح ام؛ مرا بـه دار بکش.

 


۱۳۸۳/٦/۳
 

 

 مارمولک

شادترين موجود است؛

موقع راه رفتن٬

می رقصد.

خوب می داند که گردو را

بدون دُم هم

می توان شکست.