لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸۳/۳/٢۳
 

يه قطعه کوچيک ... خيلی کوچيک ... قدّ يه دل که گرفته و اشک ميريزه.

 غـرور تو ...

                   دل مـن ...

ـ زود بـاش ـ

يکـی رو بشـکن !